Gebruiksvoorwaarden


Choosebeauty stelt het bezoek aan deze site zeer op prijs. Voor het gebruik van deze site zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing, wij verzoeken u deze door te nemen voordat u gebruik maakt van deze site.

Gebruiksvoorwaarden
Door deze site te bezoeken en/of de inhoud daarvan te bekijken accepteert u de Gebruiksvoorwaarden zoals op deze pagina vermeld zonder enige beperking of enig voorbehoud, voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Choosebeauty doet haar best alle informatie op de site zoveel mogelijk up-to-date te houden. Niettemin geeft Choosebeauty geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, actualiteit , betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van welke informatie op de site dan ook. Choosebeauty is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade, hoe ook genaamd die zou kunnen voortvloeien uit de toegang of het gebruik van de site. Choosebeauty is evenmin aansprakelijk voor schade door mogelijke virussen die uw computer door het gebruik van de site kunnen infecteren of het verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatiesysteem of anderszins.

Links van en naar de website
Choosebeauty geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot een andere website waarop u via de site van Choosebeauty toegang krijgt of van waaruit toegang wordt verleend tot de site. Dergelijke links worden slechts gegeven voor gemaksdoeleinden en informatie, Choosebeauty is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s op andere websites.

Toegankelijkheid
Choosebeauty streeft ernaar de site continue toegankelijk te hebben, maar is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van het feit dat de site om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar is. De site kan door Choosebeauty tijdelijk of definitief buiten werking worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Auteursrecht
Het auteursrecht op de inhoud van de site en alle downloads komt toe aan Choosebeauty. Alle rechten terzake zijn voorbehouden. De informatie op de site, met inbegrip van, echter zonder hiertoe beperkt te zijn, tekst, afbeeldingen, presentaties, cijfers en geluid mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Choosebeauty niet worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen. Choosebeauty verleent het recht gedeeltes van de inhoud van de site voor persoonlijk gebruik te kopiëren, op te slaan, te tonen en te reproduceren mits de inhoud uitsluitend wordt gebruikt voor informatiedoeleinden en niet voor commerciële doeleinden.

Prijzen
Prijzen welke op de site van Choosebeauty vermeld staan zijn adviesverkoopprijzen vermeld in euro-valuta incl. BTW. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Choosebeauty is niet aansprakelijk voor de genoemde prijzen.

Merken en logo’s
Alle op de site afgebeelde handelsmerken (woord- en/of beeldmerken), dienstmerken en logo’s zijn geregistreerd door Choosebeauty of door de licentiehouder van het handelsmerk. Uit niets op de site kan worden afgeleid dat enige licentie of recht op het gebruik van deze merken en/of logo’s is gegeven. Hiervoor is vereist dat schriftelijke toestemming wordt gegeven door Choosebeauty of de licentiehouder . Elk gebruik en/of misbruik van deze merken en/of logo’s is strikt verboden.

Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden
Choosebeauty behoudt zich het recht deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. U bent aan deze wijzigingen gebonden en dient derhalve regelmatig deze pagina te bezoeken teneinde de alsdan geldende gebruiksvoorwaarden waaraan u gebonden bent te lezen.

Toepasselijk Recht
De gebruiksvoorwaarden worden beheert door en uitgelegd naar Nederlands recht en u stemt erin toe dat eventuele geschillen in verband met het privacybeleid en/of de gebruiksvoorwaarden of de uitvoering daarvan worden beslecht door de bevoegde rechter. Indien een bevoegde rechter een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig of niet uitvoerbaar acht, worden de ongeldige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden te zijn geschrapt en zijn de resterende bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht.